/fileresource.aspx?sign=2&ParamId=2246
 

Âû ìîæåòå îñòàâèòü ñâîè ïîæåëàíèÿ è îòçûâû î ôóòáîëüíîì êëóáå. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî çàïîëíèòü ñëåäóþùèå ïîëÿ:

ÔÈÎ:
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
Îòçûâ:

ÇàùèòàÊîä

Ïîñëåäíèå îòçûâû:


  1/18/2013 3:28:32 PM
  Сообщение от: Яговкин Денис
  Вопрос Микрюкову Сергею(игроку): "Серега как тебя занесло так из Глазова?" Вопрос администратору сайта: "Плохо, что нет прямой трансляции, хотя бы текстовой".


  12/12/2012 9:35:36 PM
  Сообщение от: XXX
  Да, хотим такую http://favim.com/image/174700/ команду!


  12/12/2012 9:20:39 PM
  Сообщение от: некто
  А правда, что у вас будут играть одни девчёнки?! http://oboi.ws/wallpaper-1179/

       
  2/9/2013 12:00:00 AM
  Нет. но идея интересная